Ga naar de hoofdinhoud
Boek3en van het Scheepsmetingsregister

Handleiding Scheepsmetingsregister

Dit online register geeft toegang tot de gedigitaliseerde registerboeken van de Scheepsmetingsdienst.

Het Scheepsmetingsregister bestaat uit Liggerboeken met de inschrijvingen van de metingen en Brandmerkboeken waarop per brandmerk van een schip de gerelateerde nummers van de meting (Liggers) gezocht kunnen worden.

U komt in het register door hier te klikken: S2HO: Zoek in de Liggers Scheepsmetingsdienst

In het startscherm kan direct in één van de twee type boeken gezocht worden (Liggers of Brandmerken). Je kunt hier het betreffende Ligger- of Brandmerknummer invoeren (zonder spaties) en direct naar de betreffende inschrijving en afbeelding gaan.

Ook is het mogelijk om full tekst te zoeken vanuit het veld in het startscherm zoals bijvoorbeeld op scheepsnaam of type schip. Het aantal resultaten kan dan aanmerkelijk meer zijn en boven de 400 wordt dan niet alles meer gepresenteerd. Bij full tekst zoeken wordt gebruik gemaakt van SQL database functionaliteit. Enige kennis is hierbij handig om optimaal gebruik te maken van deze functionaliteit (zie ook "2 gedetaileerd zoeken")

Naast direct zoeken is er de mogelijkheid om gedetailleerd te zoek. In de onderstaande zoekschermen geeft je de mogelijkheid om de selectie te verfijnen.

Detailscherm liggersregistratie
scheepsmetingsregister
Detailscherm brandmerkregistratie

Er zijn drie manier om verfijnd te zoeken:
1.  Zoeken in detailschermen
2. Full tekst zoeken
3. Zoeken in resultaatschermen

Als je specifiek op bepaalde velden wilt zoeken dien je gebruik te maken van de tweede optie “zoeken in detailscherm”. Op deze plek kan zowel veld specifiek en full tekst gezocht worden en daarmee het zoekresultaat gespecificeerd en verkleind worden. Met een zoekopdracht krijg je alle pagina’s (hits) waar de gezochte termen in voorkomen van alle aangegeven zoekvelden.

 • Bij gedetailleerd zoeken kun je je zoekvraag specificeren. Zo kun je specifiek het nummer invullen met behulp van lijsten en weet je dat je de juiste notatie gebruikt voor plaats code (Kantoor inschrijving) en bij brandmerken de categorie.
 • Tekst, bijvoorbeeld een scheepsnaam,  dient precies te zijn zoals het geschreven is in het boek inclusief de spaties. Bij het zoeken wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote letters.
 • Getalswaarden zoals lengte, breedte en diepgang zijn met een marge van 20% naar boven als naar beneden. Dit om enige bandbreedte te geven in het zoeken.
 • Full tekst zoeken maakt geen onderscheid in hoofd en kleine letters. Full tekst zoeken houdt geen rekening met spaties en moet minimaal 3 karakters hebben. Liggernummers worden zonder spaties geschreven.
 • Brandmerknummers hebben wel een spatie tussen het nummer, categorie (B,Z,V), kantoor en het jaar van inschrijving.
 • Combinatie van velden en Full tekst geeft de hoogste flexibiliteit. Voorbeeld bij de liggers: zoek een Tjalk welke niet van hout is (Full tekst:   +tjalk* -hout) en ingeschreven staan in Alkmaar door in veld van ligger Ar te selecteren.

Enkele voorbeelden:

 • Als je nu bij full text zoekt op: drie gezustersFull tekst: drie gezustersvind je nog steeds veel: >400hits. Maar dat klopt ook: op beide woorden wordt gezocht en zodra ze samen of apart voorkomen in 1 van de velden heb je een hit.
 • Aanscherping op gebied:Plaats code: Ar - AlkmaarFull tekst: drie gezusters (39 hits)
 • Het betreft hierin het Liggerboek Alkmaar de schepen die de worden drie of gezusters in zich hebben op alle full tekst velden. Het gaat al beter met:Plaats code: Ar - AlkmaarFull tekst: +drie +gezusters (5 hits)Hierbij wordt het woord 'gezusters' verplicht: dat moet voorkomen. Nu zijn beide woorden verplicht, apart of samen. Je mag ook dubbele quotes gebruiken, dus : "drie gezusters". Nu moet de volledige string voorkomen.
 • Een combinatie voorbeeld (1 hit):Plaats code: Ar - AlkmaarFull tekst: +“drie gezusters” +boeierniet helemaal zeker of het een boeier of boeierschip was? gebruik dan de (2 hits)dus : +"drie gezusters" +boeier
 • Ander voorbeeld:Alle schepen uit de ligger Alkmaar met een lengte van 10 meter (20% marge naar boven en beneden)Plaats code: Ar - AlkmaarLengte: 10 (118 hits)Op zoek naar grote breedte 4 meter (20% marge naar boven en beneden)Plaats code: Ar - Alkmaar Lengte: 10Breedte: 4 (5 hits) voornamelijk dekschuiten.
 • Speciaal voorbeeld:U heeft alleen een liggernummer en geen brandmerknummer kunnen vinden op het schip. Vul het liggernummer in de full tekst veld van het register na de brandmerken en als er een brandmerknummer bekend is komt deze naar voren.Full tekst: R21276Resultaat brandmerknummer 123 B Alkm 1928(Let op het register van de brandmerk is nog niet tekstueel volledig gevuld. De bovengestelde vraag levert dus in de regel geen resultaat op terwijl uw schip best een brandmerk kan hebben in het register).

Op de volgende velden wordt full tekst gezocht zowel in start scherm als detail scherm:

Register Liggers:

 • Liggernummer
 • Scheepsnaam
 • Soort vaartuig
 • Constructie
 • Eigenaar-naam
 • Eigenaar-Woonplaats
 • Werf-naam
 • Werf -bouwplaats
 • Brandmerk
 • Aantekening (Ligger)
 • Register Brandmerken:
 • Brandmerknummer
 • Scheepsnaam
 • Categorie Vaart (Binnenvaart, Zeevaart, Visserij)
 • Soort vaartuig
 • Liggernummer
 • Aantekeningen (Brandmerk)

Bij full tekst zoeken kan direct op liggernummer gezocht worden zowel in het register van de Liggers als de Brandmerken. Bij het register van de Brandmerken kan direct full tekst gezocht worden op het brandmerknummer als het nummer aan elkaar geschreven wordt 123balkm1928 of door nummer met spatie en tussen aanhalingstekens “123 B Alkm 1928”. Wordt er full tekst gezocht op brandmerknummer in het register van de Liggers dan dient dit met spatie en tussen aanhalingstekens.

In het Full tekst zoekveld kunnen My SQL tekens worden meegegeven waarmee specifiek kan zoeken in de boeken van de Liggers of Brandmerken. Hieronder de meest voorkomende

Let op! Zoektermen korter dan 3 karakters werken niet in MySQL

Zowel in het resultaatscherm van de Liggerboeken als de Brandmerkboeken kan verder gezocht worden naar het register van de Scheepsmetingsdienst.

Resultaatscherm liggersregistratie
Als voorbeeld hieronder een resultaatscherm van de ligger Ar123 waarbij zowel op het brandmerk als op de hermeting ligger verder gezocht kan worden (in het rood).

Resultaatscherm scheepsmetingsregister
Resultaatscherm liggerregistratie

Als op het rode brandmerk geklikt wordt opent zich een nieuw window met het brandmerkdetailzoekscherm waarbij met de knop “verder zoeken” de betreffende geregistreerde boek(en) met de brandmerkgegevens kan worden opgezocht en de betreffende brandmerkafbeeldingen kan worden opgevraagd.

Bij de ligger in de hermeting geldt het zelfde principe in die zin dat dan een nieuw window wordt geopend met het betreffende liggerdetailzoekscherm en met de knop “verder zoeken” de betreffende geregistreerde boek(en) met de liggergegevens kan worden opgezocht en de betreffende liggerafbeeldingen kan worden opgevraagd.

Resultaatscherm Brandmerkregistratie
Het resultaatscherm van het brandmerkregister geeft de mogelijkheid om de aangegeven ligger op te zoeken of verder op scheepsnaam te zoeken in het Ligger register. Met het aanklikken van het liggernummer of scheepsnaam opent zich een nieuw window. Hierdoor blijft de oorspronkelijke zoekopdracht behouden in het scherm.

scheepsmetingsregister
Resultaatscherm brandmerkregistratie

De auteursrechten van het beeldmateriaal is van het Maritiem Museum Rotterdam. De afbeeldingen van de Liggers- en Brandmerkboeken mogen onder de volgende voorwaarden om niet vrij gebruikt worden:

 • Bij publicatie of ander openbaar gebruik van het beeldmateriaal op folie (papier) dient als herkomst te worden vermeld: “collectie Maritiem Museum Rotterdam.
 • Indien beeldmateriaal van het handschrift van de Ligger of Brandmerkboek wordt gebruikt voor een publicatie dient een representatie-exemplaar van de publicatie direct na verschijnen te worden toegezonden aan: Maritiem Museum Rotterdam, t.a.v. de Bibliotheek, Postbus 988,  3000 AZ Rotterdam.
 • Het digitaal verspreiden van het beeldmateriaal van het handschrift van de Ligger of Brandmerkboek (de afbeeldingen) is niet toegestaan zonder vooraf goedkeuring te hebben van het Maritiem Museum Rotterdam.
 • Het Maritiem Museum Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van het gebruik van het beeldmateriaal evenals de gegevens die vermeld worden.
Boek tickets