Ga naar de hoofdinhoud

Actievoorwaarden kleurwedstrijd

Voorwaarden kleurwedstrijd Meivakantie 2024 Maritiem Museum

1. Algemeen

1.1 De actie “Kleurwedstrijd Meivakantie 2024” (de “actie”) wordt uitgeschreven door Het Maritiem Museum Rotterdam, Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam.

1.2 Deze actievoorwaarden (de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie. 1.3. De actie vindt plaats in het Maritiem Museum Rotterdam.


2. Actieperiode
2.1 De kleurwedstrijd loop van 28 april t.m 12 mei 2024. De selectie van de winnaar is op dinsdag 14 mei 2024. Winnaar krijgt bericht voor 1 juni 2024.

3. Actie

3.1 De kleurplaat is te verkrijgen in het museum, in de entreehal bij de tekentafel. Bij bezoek aan het museum kunnen de kinderen direct aan de slag met inkleuren.

3.2 Inleveren van de kleurplaat kan tijdens openingsuren van 28 april t.m 12 mei 2024- in de koffer in de entreehal.

3.3 Op de kleurplaat dient de (ouder/verzorger van de) deelnemer de naam, het adres, telefoonnummer of e-mailadres en de leeftijd van de deelnemer te vermelden.

3.4 Deelnemer wordt geacht toestemming tot deelname te hebben van ouder/voogd/verzorger.

3.5 Deelname aan de actie is alleen mogelijk tijdens de actieperiode.

3.6 Door deel te nemen aan de actie maakt de deelnemer kans op een gezinskaart voor de Speeldernis in Rotteram.

3.7 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van het Maritiem Museum Rotterdam en eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. Tevens is het medewerkers van het museum niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel aan kunnen hebben. Ook deelnemers die niet conform de actievoorwaarden handelen kunnen door het Maritiem Museum Rotterdam worden uitgesloten van deelname aan de actie.

4 Prijs

4.1 De te winnen prijs is een rondvaart voor 4 personen aan boord van een van onze historische schepen in de maanden juli en augustus 2024.

4.2 De prijs zal kort na afloop van de actie worden uitgekeerd aan de winnaar. De winnaar zal hierover schriftelijk, per e-mail of telefonisch bericht ontvangen van Maritiem Museum Rotterdam.

4.3 Alleen de deelnemer die op correcte wijze in het bezit is gekomen van een kleurplaat en vervolgens op correcte wijze heeft deelgenomen aan de actie heeft recht op de prijs.

4.4 De prijs kan niet in delen worden uitgekeerd of ingewisseld worden voor andere prijzen bij het museum. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de prijs worden doorgevoerd, de prijs is zoals deze hierboven wordt omschreven.

4.5 Gebruik van de door het Maritiem Museum ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Het Maritiem Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijs, ook niet voor tekortkoming door derden.

5. Bescherming van persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens die het Maritiem Museum verkrijgt in het kader van deelname aan deze actie worden opgenomen in het gegevensbestand van Maritiem Museum en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

5.2 De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door het Maritiem Museum worden gebruikt voor het éénmalig bevestigen van de gewonnen prijs, het verstrekken van de gewonnen prijs, effectiviteitanalyse van de actie en – indien hier toestemming voor gegeven is – om de deelnemers op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het Maritiem Museum is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie.

6.2 Het Maritiem Museum is niet aansprakelijk voor:

a. Eventuele typ-, druk- of zetfouten;

b. Enige schade ontstaan door de actie;

c. Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie.

6.3 Het Maritiem Museum is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijs.

7. Slotbepalingen

7.1 Het Maritiem Museum is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.maritiemmuseum.nl.

7.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is het Maritiem Museum gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

7.3 In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het Maritiem Museum. 7.4 Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden als vermeld op www.maritiemmuseum.nl.

7.5 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot eerdergenoemd adres of u kunt een e-mail sturen naar voorlichting@maritiemmuseum.nl.

7.6 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie is de rechter te Rotterdam bevoegd.

7.7 Het Maritiem Museum handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Boek tickets